rekrutacja

DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie ZGŁOSZENIA rodzica.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na WNIOSEK rodziców.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej pod uwagę brane są następujące kryteria:
Kryteria rekrutacyjne
Liczba punktów
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy tej szkole podstawowej
6
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do szkoły podstawowej lub gimnazjum w tym zespole szkół
5
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Kandydat jest z rodziny wielodzietnej
4
Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
3
Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie tej szkoły
2
Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów
4. Etapy i terminy rekrutacji:
Etap rekrutacji / czynność rodzica
Terminy
Postępowanie rekrutacyjne
Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do szkoły – rodzice składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
         do 30 kwietnia
od 4 maja 2016
do  20 maja 2016
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
1 czerwca 2016
do godz.12.00
POTWIERDZENIE przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
od 1 czerwca 2016
do  6 czerwca 2016
Ogłoszenie  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
9 czerwca 2016   
 do godz. 12.00
Postępowanie uzupełniające
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka  spoza obwodu do szkoły – rodzice składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
od 9 czerwca
do  14 czerwca
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 czerwca
do godz.12.00
Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.
od 22 czerwca
do 24 czerwca
Ogłoszenie  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
28 czerwca 2016
 do godz. 12.00