REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

2

1. W pierwszej kolejności, na podstawie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, złożonej przez rodziców w terminie 25 kwietnia 2017 r. przyjmowane są dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczały do oddziału 3-4 latków lub do oddziału zerowego (urodzone w roku 2011 i młodsze)
2. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na wolne miejsca. Przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy. Postępowanie jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych oddziałów przedszkolnych w placówkach naszej gminy.
Etap rekrutacji / czynność rodzica
Terminy
Postępowanie rekrutacyjne
Składanie WNIOSKU o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
od 2 maja 2017
do  17 maja 2017
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
26 maja 2017
do godz.12.00
Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do oddziału przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice składają pisemne POTWIERDZENIE woli zapisu.
od 26 maja 2017
 do 31 maja 2017
Ogłoszenie  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
2 czerwca 2017
      do godz. 12.00
Postępowanie uzupełniające
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
od 2 czerwca 2017 
do 6 czerwca 2017
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13 czerwca 2017
    do godz. 12.00
Złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu do oddziału przedszkolnego, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
od 14 czerwca 2017
do 19 czerwca 2017
Ogłoszenie  listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca 2017
 do godz. 12.00
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych pod uwagę brane są następujące kryteria:
Kryteria podstawowe (konstytucyjne)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE
dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci)
oświadczenie
dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności
dziecko matki lub ojca, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
dziecko obojga rodziców, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata
dziecko, którego rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
dziecko samotnie wychowywane przez matkę lub ojca
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu                     oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
dziecko objęte pieczą zastępczą
dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą
Kryteria dodatkowe (społeczne)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE
obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego samotnie wychowującego kandydata
zaświadczenie wydane przez pracodawcę / zaświadczenie z uczelni (szkoły) /zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w tej samej szkole podstawowej
oświadczenie rodzica
rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, w której jest oddział przedszkolny kandydata
oświadczenie rodzica
co najmniej jedno z rodziców kandydata pracuje na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
zaświadczenie wydane przez pracodawcę, mającego siedzibę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym
zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie z uczelni (szkoły) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej
4. Kryteria są punktowane. O przyjęciu do przedszkola / oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.