TERMINARZ SYSTEMU OCENIANIA

L.P. DATA ZADANIE
13 grudnia 2016 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną – Informacja dla rodziców
5 stycznia 2017 Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze
13 stycznia Termin wystawienia ocen
30 stycznia Klasyfikacyjne posiedzenie RP
27 stycznia Zakończenie I półrocza
30 kwietnia Ostateczny termin egzaminu klasyfikacyjnego z I półrocza
16 maja Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną
8 czerwca Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
9 czerwca do godz. 12.00 Informacja dla rodziców o ustalonych ocenach rocznych.Termin przyjmowania podań o egzamin poprawkowy
12 czerwca Klasyfikacyjne posiedzenie RP
22 czerwca Ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
Do 23 czerwca Wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu wakacji – informacja dla rodziców
27 czerwca Ostateczny termin składania zastrzeżeń do trybu ustalenia klasyfikacyjnych ocen rocznych
2 lipca Ostateczny termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
prawdopodobnie 25 sierpnia 2016 Egzamin poprawkowy; Rada Pedagogiczna