Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie  „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy III gimnazjum 
KWOTA DOFINANSOWANIA – 350 zł
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2016”do pobrania w sekretariacie szkoły 
* Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
* Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów koszty indywidualnie zakupionych podręczników po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
– faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
– paragon,
lub
– oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”(wzór oświadczenia –  załącznik nr 4).
W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników  po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.
Potwierdzenie zakupu zawiera:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
– adres szkoły,
– wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
– kwotę zakupu,
– datę zakupu,
– czytelny podpis osoby dokonującej zakupu………………………………..