ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI – nowy od 30.01.2017

 

____________________________________________________

logo niebieskie    logo szkoły ( na dyplomy)

70 bbz nowy

____________________________________________________

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Uczymy się uczyć – program

Procedury bezpieczeństwa dzieci i uczniów

Regulamin wycieczek

załączniki do regulaminu wycieczek:

Zasady organizacji imprez i uroczystości

Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Regulamin ZFŚS

Druki:

wzór konspektu lekcji

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

protokół wyborów do RR – wzór

wniosek o dopuszczenie programu nauczania

zgoda na objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

wniosek o dzień opieki nad dzieckiem

wniosek o urlop bezpłatny – dla pracowników obsługi

wniosek o urlop bezpłatny – dla nauczycieli

*

SPRAWOZDANIA NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ  (będą dostępne od 16.01.2017)

wychowawcy oddziału przedszkolnego 3-4 latków

wychowawcy oddziału przedszkolnego „0”

wychowawcy klas 1-3 sp

wychowawcy klas 4-6 i gimnazjum

nauczyciela (dotyczy wszystkich)

SPRAWOZDANIA 

z działalności biblioteki

z działalności organizacji szkolnej

z realizacji zajęć pozalekcyjnych

z planu pracy pedagoga szkolnego

z planów pracy zespołów nauczycielskich (wg wzorów opracowanych przez zespoły)